[ Polityka prywatności ]

Polityka prywatności w serwisie internetowym instytutboyma.org

 

*english version below polish

 

1. DEFINICJE

 • 1.1. Administrator – Fundacja Instytut Studiów Azjatyckich i Globalnych im. Michała Boyma, z siedzibą w Warszawie (00-025), Krucza 50.
 • 1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • 1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • 1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • 1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem  instytutboyma.org
 • 1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku funkcji Serwisu opisanych w Polityce.
 1. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
 • 2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do działania funkcji Serwisu wykorzystywanych przez Użytkownika, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU

 • 3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:
  • 3.1.1. w celu udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na informowaniu Użytkowników o działalności Administratora;
  • 3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcji i dostarczanych treści.
 • 3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego zapewniającego funkcjonowanie Serwisu). Zebrane w logach informacje Administrator przetwarza w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
 • 4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (YouTube, facebook, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na informowaniu o własnej działalności.
 1. PLIKI COOKIE ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
 • 5.1. Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookie zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Administrator wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu na najwyższym poziomie, w tym dostosowania go do indywidualnych potrzeb Użytkownika. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookie, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookie wykorzystywane w Serwisie obejmują:
  • 5.1.3. trwałe pliki cookie służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej. Są to pliki o nazwach:
   • „pll_language” – służący do określania wersji językowej Serwisu
   •  viewed_cookie_policy” – wyłączający wyświetlanie komunikatu o stosowaniu plików cookie;
   • SERVERID87219”- Plik cookie jest ważny tylko podczas bieżącej sesji przeglądarki i zostanie usunięty po zamknięciu przeglądarki
  • Ponadto, podczas korzystania z Serwisu, na urządzeniu końcowym Użytkownika może zostać pozostawiony przez facebook, Inc. plik o nazwie „fr”. Jest to podstawowy plik cookie wykorzystywany w reklamach na portalu społecznościowym facebook, stosowany do wyświetlania, pomiaru skuteczności i poprawy adekwatności reklam. Jest on pozostawiany w związku z wykorzystywaniem w Serwisie wtyczek facebooka. Szczegółowe informacje o tym pliku są dostępne pod adresem www facebook.com/policies/cookie/ – otwiera się w nowym oknie , pod linkiem „pliki cookie”, znajdującym się w części zatytułowanej „Dlaczego używamy plików cookie?”. Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • 6.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego, jego dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane zostaną usunięte wcześniej w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, a Użytkownik zgłosi skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych.
 • 6.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
 • 7.1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • 7.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.
 • 7.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 1. ODBIORCY DANYCH
 • 8.1. W związku z funkcjonowaniem Serwisu dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych.
 • 8.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
 • 9.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  • 9.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  • 9.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  • 9.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
  • 9.1.4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
 • 9.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
 1. DANE KONTAKTOWE
 • 10.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail info@instytutboyma.org  lub adres korespondencyjny Fundacja Instytut Studiów Azjatyckich i Globalnych im. Michała Boyma, Warszawa (00-025), Krucza 50.
 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 • 11.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 20 czerwca 2019 r.

 

Website Privacy Policy www.insytutboyma.org

 

DEFINITIONS

1.1. Administrator – Foundation Institute for Asian and Global Studies Michał Boym, based in Warsaw (00-025), Krucza 50.

1.2. Personal data – all information about a physical person identified or identifiable by one or more specific factors determining the physical, physiological, genetic, psychological, economic, cultural or social identity, including device IP, location data, internet identifier and information collected through cookies and other similar technology.

1.3. Policy – this privacy policy.

1.4. RODO – Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC.

1.5. Website – a website maintained by the Administrator at the address institytutboyma.org

1.6. User – any natural person visiting the Website or using one or several Website functions described in the Policy.

PROCESSING OF DATA IN CONNECTION WITH THE USE OF THE SERVICE

2.1. In connection with the User’s use of the Website, the Administrator collects data to the extent necessary to operate the Website function used by the User, as well as information on the User’s activity on the Website. The detailed principles and purposes of processing personal data collected during the use of the Website by the User are described below.

OBJECTIVES AND LEGAL BASIS FOR PROCESSING DATA ON THE SITE

USING THE SERVICE

3.1. Personal data of all persons using the Website (including the IP address or other identifiers and information collected via cookies or other similar technologies) are processed by the Administrator:

3.1.1. in order to make the content collected on the Website available to the Users – then the legal basis for processing is the legitimate interest of the Administrator (Article 6 (1) letter f), consisting in informing the Users about the activities of the Administrator;

3.1.2. for analytical and statistical purposes – then the legal basis for processing is the legitimate interest of the Administrator (Article 6 (1) (f) of the RODO) by conducting analyzes of Users’ activity, as well as their preferences to improve the functions and content provided.

3.2. The User’s activity on the Website, including his personal data, is recorded in system logs (a special computer program used to store a chronological record containing information about events and activities regarding the IT system ensuring the functioning of the Website). The Administrator collects information collected in logs for technical and administrative purposes, to ensure the security of the IT system and management of this system, as well as for analytical and statistical purposes – in this respect, the legal basis of processing is the legitimate interest of the Administrator (Article 6 paragraph 1 letter f RODO).

SOCIAL MEDIA

4.1. The administrator processes the personal data of Users visiting Administrator profiles carried out in social media (YouTube, facebook, Instagram, Twitter). These data are processed only in connection with running the profile, including to inform Users about the activity of the Administrator and to promote various types of events. The legal basis for the processing of personal data by the Administrator for this purpose is its legitimate interest (Article 6 (1) (f) of the RODO), consisting in informing about its own activities.

COOKIE FILES AND SIMILAR TECHNOLOGY

5.1. Cookies are small text files installed on the device of the User browsing the Website. Cookie collects information that facilitates the use of the website – for example, by memorizing the User’s visits to the Website and the activities carried out by him. The administrator uses cookies to ensure the Service at the highest level, including adapting it to the individual needs of the user. Therefore, the Administrator and other entities providing its analytical and statistical services use cookies by storing information or accessing information already stored in the User’s telecommunications terminal equipment (computer, telephone, tablet, etc.). Cookies used on the Website include:

5.1.3. persistent cookies used to personalize the User interface for the duration of the session or a little longer. These are files named:

„Pll_language” – used to determine the language version of the Website

viewed_cookie_policy „- disable the display of the message about the use of cookie files;

„SERVERID87219” – The cookie is valid only during the current browser session and will be deleted when the browser is closed.

In addition, when using the Website, the User’s device may be left by facebook, Inc. file named „fr”. This is the basic cookie used in ads on the facebook social network, used to display, measure effectiveness and improve the relevance of the ads. It is left in connection with the use of facebook plugins on the Website. Detailed information about this file is available at www facebook.com/policies/cookie/ – opens in a new window, under the link „cookies”, located in the part entitled „Why do we use cookies?”. The use of cookies and personal data collected through them for marketing purposes, in particular as regards the promotion of services and goods of third parties, requires the User’s consent. This consent can be withdrawn at any time.

PERIOD OF PROCESSING OF PERSONAL DATA

6.1. The period of data processing by the Administrator depends on the purpose of processing. If the User uses the contact form, his data will be processed no longer than it is necessary to answer, and after that time may be processed during the period of prescription of possible claims. The data will be deleted earlier in cases where the legal basis for data processing is the legitimate interest of the Administrator and the User will raise effective opposition to the processing of data.

6.2. The data processing period may be extended if the processing is necessary to establish and assert any claims or defend against them, and after that time only if and to the extent required by law. After the processing period has expired, the data is irreversibly deleted or anonymized.

USER PERMISSIONS

7.1. The User has the right to access the data contents and request their rectification, deletion, limitation of processing, the right to transfer data and the right to object to the processing of data, as well as the right to file a complaint to the supervisory body dealing with the protection of personal data.

7.2. To the extent that User’s data are processed on the basis of consent, it can be withdrawn at any time by contacting the Administrator.

7.3. The User has the right to raise objections for reasons related to the specific situation of the User – in other cases, when the legal basis for data processing is the interest of the Administrator.

DATA RECEIVERS

8.1. In connection with the functioning of the Website, personal data will be disclosed to external entities, including in particular suppliers responsible for the operation of IT systems.

8.2. The Administrator reserves the right to disclose selected information about the User to the competent authorities or third parties who submit a request for such information, based on an appropriate legal basis and in accordance with the applicable law.

TRANSMISSION OF DATA OUTSIDE THE EEA

9.1. The level of protection of personal data outside the European Economic Area (EEA) differs from that provided by European law. For this reason, the Administrator transfers personal data outside the EEA only when it is necessary and with an adequate level of protection, primarily through:

9.1.1. cooperation with entities that process personal data in countries for which an appropriate decision of the European Commission has been issued;

9.1.2. use of standard contractual clauses issued by the European Commission;

9.1.3. application of binding corporate rules, approved by the competent supervisory authority;

9.1.4. in the event of data transfer to the USA – cooperation with entities participating in the Privacy Shield program, approved by the European Commission.

9.2. The administrator always informs about the intention to transfer personal data outside the EEA at the stage of collection.

CONTACT DETAILS

10.1. Contact with the Administrator is possible via the email address info@instytutboyma.org or the correspondence address Fundacja Instytut Studiów Ascy i Globalnych im. Michał Boym, Warsaw (00-025), Krucza 50.

CHANGES IN PRIVACY POLICY

11.1. The policy is verified on an ongoing basis and updated if necessary. The current version of the Policy has been adopted and has been in force since 20 June 2019.